REGULAMIN
rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali

nice2stay („Regulamin”)

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy (zwanego w dalszej części regulaminu jako „Klient”) oraz Usługodawcy effpar Aleksander Chudy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 208, o nr NIP 586-196-76-86, o adresie poczty elektronicznej: book@nice2stay.pl (zwanego w dalszej części regulaminu jako „nice2stay”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez nice2stay, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal nice2stay.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.nice2stay.pl, zakładka "Regulamin", a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:
1) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez nice2stay,
2) nice2stay – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. effpar Aleksander Chudy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 208, o nr NIP 586-196-76-86,
3) Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.nice2stay.pl, której właścicielem jest nice2stay oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,
4) Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez nice2stay,
5) Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,
6) Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

§ 1
Postanowienia Ogólne

1) Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez nice2stay, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.
2) Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:
 a) posiada dostęp do Internetu,
 b) posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.),
 c) posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
3) Adresem do korespondencji nice2stay jest: ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, a adresem poczty elektronicznej jest: book@nice2stay.pl.

§ 2
Przedmiot Umowy

1) Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez nice2stay za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z nice2stay.
2) Poprzez zawarcie umowy Klient:
a) będący osoba fizyczną oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) niebędący osobą fizyczną oświadcza, że osoby za pomocą których zawiera umowę posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3) nice2stay zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z nice2stay i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.
4) Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z nice2stay jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i nice2stay.
5)
W przypadku rezerwacji telefonicznej lub przez pocztę elektroniczną do zawarcia Umowy dochodzi w momencie wysłania przez nice2stay do Klienta e-maila z potwierdzeniem rezerwacji. Przystąpienie przez Klienta do czynności rezerwacji przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3
Rezerwacja i Zasady Płatności

1) W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez nice2stay za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z nice2stay, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z nice2stay, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 978 033 lub na adres poczty elektronicznej.
2)
Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Czas pobytu liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od nice2stay potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.
3)
Każdy z oferowanych przez nice2stay lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z nice2stay przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.
4)
Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.
5)
Jeżeli opłata rezerwacyjna nie została uiszczona podczas dokonywania rezerwacji, Klient zobowiązany jest w ciągu 1 dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, uiścić na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 7, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% Całkowitej Ceny Usługi. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego nice2stay.
6)
Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, uprawnia nice2stay do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.
7)
Płatności Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy nice2stay o numerze: 74 1140 2004 0000 3402 7776 5125. Zaksięgowanie płatność na rachunku nice2stay winno nastąpić przed rozpoczęciem pobytu.
8)
W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem nice2stay bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie nice2stay, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz nice2stay.
9)
Brak wpłaty, o której mowa w ust. 7 powyżej, uprawnia nice2stay do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim wypadku opłata rezerwacyjna przepada na rzecz nice2stay.
10)
Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego nice2stay.
11)
Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

§ 4
Warunki Pobytu

1) Przed udostępnieniem lokalu Klient okaże dokument potwierdzający tożsamość oraz pełnoletniość. W przypadku braku możliwości udowodnienia przez Klienta tożsamości lub pełnoletniości nice2stay może odmówić udostępnienia lokalu do czasu udowodnienia przez Klienta tożsamości lub pełnoletniości lub wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim przypadku nice2stay przysługuje cała cena usługi. Klient może jednak niezwłocznie wskazać inną osobę pełnoletnią, która wstąpi w prawa i obowiązki Klienta – w takim przypadku nice2stay nie przysługują uprawnienia wskazane w zdaniu poprzednim. Postanowienie niniejszego ustępu ma odpowiednie zastosowanie do osoby wskazanej przez Klienta.
2)
Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15:00 i nie później niż o 22:00 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia między godziną 6:00 a godziną 11:00.
3)
Opuszczenie lokalu po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z nice2stay i otrzymaniu zgody nice2stay. Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia pobytu. W razie opuszczenia lokalu po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu, nice2stay nałoży na Klienta opłatę w wysokości 100 zł.
4)
W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
5)
W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez nice2stay, jednak nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu oraz zostaje zapoznany z lokalem. nice2stay nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta. Zawiadomienie powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pobytu.
6)
Zameldowanie i wymeldowanie Klienta w godzinach 22:00 – 6:00 jest możliwe za uprzednim uzgodnieniem z nice2stay i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.
7)
W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu nice2stay jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Klienta.
8)
Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. W lokalach oferowanych przez nice2stay obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez lub podejmowania innych czynności zakłócających ciszę nocną lub w inny sposób uciążliwych dla osób trzecich pod groźbą kary w wysokości 2000 zł. Zapłata kary nie wyczerpuje ewentualnej odpowiedzialności karnej, cywilnej ani administracyjnej klienta lub jego gości, jak również nie pozbawia nice2stay prawa do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
9)
nice2stay przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
10)
W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 9 powyżej, nice2stay jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.
11)
W oferowanych przez nice2stay lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych jak również tzw. papierosów elektronicznych. Zakaz ten nie dotyczy palenia właściwym paliwem w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli lokal taki kominek posiada.
12)
W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 11 powyżej, nice2stay nakłada na Klienta opłatę w wysokości 1000 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
13)
Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności przy użyciu klucza lub innego zamknięcia przed dostępem osób niepowołanych, a także do nie wynoszenia poza lokal rzeczy będących na jego wyposażeniu.
14)
Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie nice2stay.
15)
nice2stay powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu.
16)
Powyższe zasady dotyczą odpowiednio balkonów, tarasów, ogródków, innych pomieszczeń i przestrzeni przynależnych do lokalu a z wyjątkiem pkt. 14 i 15 również także wszelkich części wspólnych budynków, w których położony jest lokal. W lokalu może być dozwolone palenie w wyznaczonych odpowiednio oznaczonych miejscach.

§ 5
Rezygnacja z Rezerwacji

1) nice2stay i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
2)
Brak płatności, o których mowa w § 3 ust 5 i 7 Umowy poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3)
W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie i w terminie:
a) 7 dni lub więcej przed rozpoczęciem pobytu Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty i nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek innych kwot z tytułu dokonania rezerwacji
b) mniejszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu , Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę nice2stay wynikającą z rezygnacji Klienta z pobytu, przy tym nie więcej niż 30% Całkowitej Ceny Usługi (opłaty rezerwacyjnej).
Zwrot określony w pkt. a i  nie przysługuje jeżeli rezerwacji dokonano w opcji „bezzwrotnej”.
4)
Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.
5)
W przypadku sytuacji, w której nice2stay, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować nice2stay, czy: akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.
6)
W przypadku sytuacji, w której nice2stay, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować nice2stay, czy akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta niewykorzystanych świadczeń.
7)
nice2stay pobiera od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu. Wysokość kaucji zwrotnej uzależniona jest od wybranego apartamentu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce w momencie przyjazdu. nice2stay wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej.
8)
Kaucja, o której mowa w pkt. 7 powyżej, jest Klientowi zwracana w dniu wymeldowania jeżeli przy zdaniu lokalu jest obecny przedstawiciel nice2stay, który dokonuje odbioru lokalu oraz Klient. W przypadku zdania lokalu bez udziału przedstawiciela nice2stay kaucja zostanie Klientowi zwrócona przelewem w ciągu 3 dni od dnia wymeldowania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
9)
W razie stwierdzenia przez nice2stay uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Wszelkie roszczenia będą dochodzone polubownie lub w przypadku braku uiszczenia odszkodowania za zniszczenia nice2stay ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i na drodze sądowej.

§ 6
Odpowiedzialność

1) Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem / zaniechaniem Klienta lub działaniem / zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt. O każdej szkodzie Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nice2stay.
2)
Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
3)
nice2stay nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, pozostawionych w lokalach.

§ 7
Reklamacje

1) W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić nice2stay na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu.
2)
nice2stay rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
3)
W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji nice2stay jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 8
Zwierzęta

1) Pobyt zwierząt w lokalach wymaga uzyskania zgody od nice2stay.
2)
Klient, który ma zamiar przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do nice2stay o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu a także wskazania gatunku i rasy zwierzęcia.
3)
nice2stay niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.
4)
Pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie w wysokości 30 zł za każdą dobę.

 § 9
Postanowienia Końcowe

1) Umowa podlega prawu polskiemu.
2)
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby nice2stay.
3)
Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
4)
Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.